مدلسازی مقدماتی محفظه ایمنی نیروگاههای هسته ای با استفاده از کد CONTAIN-۲

مکان : دانشکده فنی مهندسی-از ساعت ۸-الی ۱۶

تاریخ : از ۰۷ آذر ۱۳۹۷ تا ۰۸ آذر ۱۳۹۷

تاریخ ثبت نام : از ۲۳ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۸:۰۰ تا ۰۷ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۰۰

طول دوره : ۱۶ ساعت-

ظرفیت : ۲۰

ظرفیت باقیمانده : ۲۰

روش های ثبت نام
۱ مدلسازی مقدماتی محفظه ایمنی نیروگاههای هسته ای با استفاده از کد CONTAIN-۲ (از ۲۲ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۸:۰۰تا ۰۷ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۰۰) ‎ریال۳٬۰۰۰٬۰۰۰

مدلسازی مقدماتی محفظه ایمنی نیروگاههای هسته ای با استفاده از کد CONTAIN-۲