آموزش کتیبه های پهلوی

مکان : واحد علوم تحقیقات ساختمان انسانی

تاریخ : از ۰۱ مهر ۱۳۹۷ تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۷

تاریخ ثبت نام : از ۰۱ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰ تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۰۰

طول دوره : ۲۴ ساعت

ظرفیت : ۲۰

ظرفیت باقیمانده : ۲۰

روش های ثبت نام
۱ آموزش کتیبه های پهلوی (از ۲۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۰۰) ‎ریال۳٬۵۰۰٬۰۰۰

روز و ساعت کلاس:

روز های یکشنبه از ساعت ۸ الی ۱۳

اولویت برگزاری با دوره هایی است که به حد نصاب رسیده است.