موسیقی شعر و ارتباط آن با ساختار و محتوا

مکان : واحد علوم تحقیقات ساختمان علوم انسانی و اجتماعی طبقه هفتم سالن علامه حلی

تاریخ : از ۰۳ آبان ۱۳۹۷ تا ۰۶ دی ۱۳۹۷

تاریخ ثبت نام : از ۲۹ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۱ تا ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۰۴

طول دوره : ۸ هفته

ظرفیت : ۵۰

ظرفیت باقیمانده : ۱۳

روش های ثبت نام
۱ موسیقی شعر و ارتیاط آن با ساختار و محتوا (از ۲۹ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰تا ۰۶ دی ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰) ‎ریال۱٬۵۰۰٬۰۰۰

موسیقی  شعر و ارتباط آن با ساختار و محتوا