کارگاه EPT

مکان : واحد علوم تحقیقات تهران ساختمان علوم انسانی سالن دکتر حسابی

تاریخ : از ۱۵ آذر ۱۳۹۷ تا ۱۳ دی ۱۳۹۷

تاریخ ثبت نام : از ۲۹ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰ تا ۱۵ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰

طول دوره : ۲۰ ساعت

ظرفیت : ۳۰

ظرفیت باقیمانده : ۲۷

روش های ثبت نام
۱ EPT (از ۲۹ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱:۰۱تا ۱۴ دی ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰) ‎ریال۲٬۰۰۰٬۰۰۰

کارگاه EPT