فن ترجمه

مکان : واحد علوم تحقیقات تهران ساختمان علوم انسانی سالن دکتر حسابی

تاریخ : از ۲۰ آبان ۱۳۹۷ تا ۰۷ دی ۱۳۹۷

تاریخ ثبت نام : از ۲۹ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰ تا ۳۰ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰

طول دوره : ۳۰ ساعت ( پنجشنبه از ساعت ۸ الی۱۳)

ظرفیت : ۵۰

ظرفیت باقیمانده : ۴۹

روش های ثبت نام
۱ فن ترجمه متون دانشگاهی (از ۲۹ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰تا ۰۶ دی ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰) ‎ریال۳٬۵۰۰٬۰۰۰

فن ترجمه