دوره نسخه نویسی تمرینی با رویکرد افزایش و کاهش وزن

مکان : محل برگزاری: تهران، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات ساختمان علوم انسانی

تاریخ : از ۲۳ آبان ۱۳۹۷ تا ۲۳ آبان ۱۳۹۷

تاریخ ثبت نام : از ۰۶ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰ تا ۰۹ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰

طول دوره : ۱روز

ظرفیت : ۴۳

ظرفیت باقیمانده : ۲

روش های ثبت نام
۱ دوره نسخه نویسی تمرینی با رویکرد افزایش و کاهش وزن (از ۰۶ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰تا ۰۹ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰) ‎ریال۱٬۳۰۰٬۰۰۰

دوره نسخه نویسی تمرینی با رویکرد افزایش و کاهش وزن

‌‌‌‌‌‌‌۱- اصول تمرین در (کاهش و افزایش وزن)

۲- زمانبندی در (کاهش و افزایش وزن)

۳- متغیرهای تمرین در (کاهش و افزایش وزن)

۴- انواع تمرین (از سنتی تا جدید)

 

با ارائه گواهینامه معتبر از فدراسیون پزشکی ورزشی