طراحی هوشمند سامانه های نوین آبیاری با استفاده از نرم افزارIRRICAD

تاریخ : از ۱۰ آذر ۱۳۹۷ تا ۱۰ آذر ۱۳۹۷

تاریخ ثبت نام : از ۲۶ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۹:۱۴ تا ۰۹ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۱۷

ظرفیت : بدون محدودیت

روش های ثبت نام
۱ طزاحی هوشمند سامامنه های نوین آبیاریبا استفاده از نرم افزارIRRICAD (از ۲۶ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۱۰تا ۰۹ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۱۳) ‎ریال۵۰۰٬۰۰۰

طراحی هوشمند سامانه های نوین آبیاری با استفاده از نرم افزارIRRICAD