تجزیه و تحلیل طرح ¬های آزمایشی با استفاده از نرم افزار SAS

تاریخ : از ۲۸ آذر ۱۳۹۷ تا ۲۸ آذر ۱۳۹۷

تاریخ ثبت نام : از ۱۷ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۹:۱۸ تا ۰۵ دی ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۱۳

ظرفیت : ۲۲

ظرفیت باقیمانده : ۰

به دلیل تکمیل ظرفیت ، امکان ثبت نام وجود ندارد.

روش های ثبت نام
۱ تجزیه و تحلیل طرح ¬های آزمایشی با استفاده از نرم افزار SAS (از ۱۶ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۵:۱۰تا ۰۶ دی ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۱۳) ‎ریال۸۰۰٬۰۰۰

تجزیه و تحلیل طرح ¬های آزمایشی با استفاده از نرم افزار SAS