مقاله نویسی و شیوه های استخراج

مکان : دانشگاه ازار اسلامی واحد علوم تحقیقات

تاریخ : از ۰۶ دی ۱۳۹۷ تا ۰۶ دی ۱۳۹۷

تاریخ ثبت نام : از ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰ تا ۰۶ دی ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰

طول دوره : ۸ ساعت

ظرفیت : ۳۰

ظرفیت باقیمانده : ۱۹

روش های ثبت نام
۱ مقاله نویسی و شیوه های استخراج (از ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰تا ۰۶ دی ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰) ‎ریال۱٬۲۰۰٬۰۰۰

مقاله نویسی و شیوه های استخراج