کارگاه واقعیت درمانی وتئوری انتخاب

مکان : دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران،ساختمان علوم انسانی،کلاس ۲۰۶

تاریخ : از ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ تا ۰۹ اسفند ۱۳۹۷

تاریخ ثبت نام : از ۰۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۲:۰۰ تا ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰

طول دوره : ۳ روز

ظرفیت : ۲۵

ظرفیت باقیمانده : ۲۵

روش های ثبت نام
۱ کارگاه واقعیت درمانی وتئوری انتخاب (از ۰۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۲تا ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰) ‎ریال۱٬۵۰۰٬۰۰۰

کارگاه واقعیت درمانی وتئوری انتخاب

سرفصلها

مقدمه ای بر تئوری انتخاب و واقعیت درمانی

اصول واقعیت درمانی

اهداف واقعیت درمانی

اموزش انواع نیاز وارزیابی آن

آموزش دنیای مطلوب

اموزش ماشین رفتار

روند ارزیابی ومشاوره در واقعیت درمانی

فرزند پروری بر اساس تئوری انتخاب

زوج درمانی بر اساس تئوری انتخاب

تفسیر تست نیازسنجی

زمان :۲۵ بهمن ،۲ و۹ اسفند