آموزش SPSS پیشرفته برای تحلیل آماری پایان نامه ها وطرح های پژوهشی

مکان : آنلاین تاریخ برگزاری : ۸ و ۹ آبان ۱۳۹۹ ۸آبان از ساعت ۱۳ الی ۱۶ ۹ آبان ساعت ۸ الی ۱۱ توجه: لینک ورود به کلاس از طریق ایمیل برای شرکت کنندگان ارسال خواهد شد نام کاربری و رمز عبور کد ملی میباشد توجه: چنانچه ایمیل ارسال لینک را در inbox خود مشاهده نکردین، spam را چک نمایید.

تاریخ : از ۰۸ آبان ۱۳۹۹ تا ۰۹ آبان ۱۳۹۹

تاریخ ثبت نام : از ۲۰ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۰۶ تا ۰۷ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۰۶

طول دوره : ۶ ساعت

ظرفیت کل : ۲۰

روش های ثبت نام
۱ کلیه متقاضیان (از ۲۰ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۱۰تا ۰۷ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۱۰) ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال

آموزش SPSS پیشرفته برای تحلیل آماری پایان نامه ها وطرح های پژوهشی

این کار گاه برای اعضاء محترم هیات علمی ، پژوهشگران ،  دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا  ، پیش بینی شده است .

روی سخن با آنان هائی است که در این رشته ها ،  قصد انجام پژوهش داشته  و ازمواجهه با فرمول های  بی حساب آمار سراسیمه دارند . طی این دوره ، پژوهش در رشته های فوق  ( به طور مجزا  تعریف شده ، با استفاده از بررسی های موردی(Case Study ) چگونگی استفاده ازآمار وبهره گیری از فرمول های هم چنان پیچیده آن تعریف ودر نهایت هر مورد ، با تحلیل های آماری  به پایان خواهد رسید .

اما تنها به این امور بسنده نخواهد شد.در مواجهه با هر بررسی موردی(Case Study )، نرم افزار آماری  SPSS، درجای جای دوره آموزش داده شده تاهرآن چه اسباب پیچیدگی تحلیل های آماری می شود، آسان جلوه نماید.

پس از خاتمه دوره اعضاء محترم هیات علمی ، پژوهشگران ،  دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا  خواهند توانست راساً تحلیل گر آماری پژوهش و فصل 4 پایان نامه خود بوده وخود را ازمر اجعه به دیگران وصرف هزینه های هنگفت بی نیاز بببنند .   

دانش پذیر درآخر دوره ها باید بتواند :

تحلیل آماری پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری و  مقاله های علمی خود را  با استفاده از نرم افزارهای آماریSPSS. ، شخصا انجام دهد ، که این امر شامل موضوعات زیر خواهد بود :

1 تحلیل های پیشرفته آماری بر روی پرسش نامه ها و مقیاس لیکرت( آزمون آلفای کرونباخ روائی و پایائی )

2 - مقادیر مختلف P- مقدار (value  P-) را برای رد یا قبول فرض های پژوهش در آزمون های آماری (آزمون مربع کا  آزمون های مقایسه میانگین دو گروه ، آزمونF ،

3- مقادیر مختلف P- مقدار (value  P-) را برای رد یا قبول فرض های پژوهش در آزمون های بیش از دو گروه- تحلیل واریانس :                                         

A-  بین‌ گروه‌ها - آزمون  پارامتری ( یک فاکتور   دو فاکتور - سه فاکتور ) 

B- درون گروه ها - آزمون  پارامتری ( یک فاکتور   دو فاکتور - سه فاکتور ) 

C - آزمون تحلیل واریانس فاکتوریال مخلوط درون گروه ها و بین گروه ها (  دو فاکتوری و سه فاکتوری

4 -محاسبه ضریب همبستگی و معادله خط رگرسیون (حدود اعتماد برای خط رگرسیون ) .


تعداد بازدید:۱۱۰