دکتر پوریا پدرام

دوره های آموزشی مرتبط با مدرس


دوره آموزشی سرمایه گذاری در بورس

دوره آموزشی سرمایه گذاری در بورس

از ۱۵ آذر ۱۳۹۹ تا ۱۷ آذر ۱۳۹۹