آقای دکتر شهرام اعتمادی حقیقی

دوره های آموزشی مرتبط با مدرس


دوره آموزشی هیدرولیک و نیوماتیک صنعتی ۱

دوره آموزشی هیدرولیک و نیوماتیک صنعتی ۱

از ۰۲ بهمن ۱۳۹۹ تا ۰۳ بهمن ۱۳۹۹

آموزش هیدرولیک و نیوماتیک صنعتی ۱ (دوره سوم)

آموزش هیدرولیک و نیوماتیک صنعتی ۱ (دوره سوم)

از ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰