دکتر فاطمه کرمی

دوره های آموزشی مرتبط با مدرس


کارآموزی مهارت های پایه علوم آزمایشگاهی

کارآموزی مهارت های پایه علوم آزمایشگاهی

از ۰۴ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۰۹ اسفند ۱۳۹۹

آشنایی با کشت سلولی انسانی و جانوری

آشنایی با کشت سلولی انسانی و جانوری

از ۲۸ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۲۸ اسفند ۱۳۹۹

کارآموزی مهارت های پایه علوم آزمایشگاهی(دوره دوم)

کارآموزی مهارت های پایه علوم آزمایشگاهی(دوره دوم)

از ۰۲ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۰۶ فروردین ۱۴۰۰

کارآموزی مهارت های پایه علوم آزمایشگاهی(دوره دوم)

کارآموزی مهارت های پایه علوم آزمایشگاهی(دوره دوم)

از ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۲۲ اسفند ۱۳۹۹

کارآموزی مهارت های پایه علوم آزمایشگاهی

کارآموزی مهارت های پایه علوم آزمایشگاهی

از ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۰۴ تیر ۱۴۰۰