مهندس ریحانه طائب نیا

*مربی برگزیده سال 2019 شبکه بین المللی مراکز تخصصی آموزش فنی و حرفه ای UNEVOC

*مدرس رسمی سازمان فنی و حرفه ای کشور

*دانشجوی دکتری گیاهان داروئی

دوره های آموزشی مرتبط با مدرس