دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: دوره های آموزشی برگزار شده دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۲۵ مورد.
آشنایی با نظریات جامعه شناسی

آشنایی با نظریات جامعه شناسی

از ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ تا ۲۰ شهریور ۱۳۹۷

آیین دادرسی مدنی کاربردی

آیین دادرسی مدنی کاربردی

از ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ تا ۲۲ شهریور ۱۳۹۷

حقوق مالکیت صنعتی و ثبت علائم تجاری

حقوق مالکیت صنعتی و ثبت علائم تجاری

از ۰۵ آبان ۱۳۹۷ تا ۰۶ آبان ۱۳۹۷

اندیشه های سیاسی در ایران

اندیشه های سیاسی در ایران

از ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ تا ۲۱ شهریور ۱۳۹۷

حقوق بورس و اوراق بهادار

حقوق بورس و اوراق بهادار

از ۰۵ شهریور ۱۳۹۷ تا ۰۵ شهریور ۱۳۹۷

نقد و ارزیابی برنامه جامع اقدام مشترک

نقد و ارزیابی برنامه جامع اقدام مشترک

از ۱۸ شهریور ۱۳۹۷ تا ۱۸ شهریور ۱۳۹۷