دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: دانشکده ادبیات ،علوم انسانی و اجتماعی

نمایش ۱۰ تا ۱۸ مورد از کل ۵۹ مورد.
کارگاه کینزیوتیپ

کارگاه کینزیوتیپ

از ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۷

کارگاه ماساژ ورزشی

کارگاه ماساژ ورزشی

از ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ تا ۲۲ شهریور ۱۳۹۷

آموزش کتیبه های پهلوی

آموزش کتیبه های پهلوی

از ۰۱ مهر ۱۳۹۷ تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۷

آموزش زبان یونانی

آموزش زبان یونانی

از ۰۱ مهر ۱۳۹۷ تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۷

آموزش خط سریانی

آموزش خط سریانی

از ۰۱ مهر ۱۳۹۷ تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۷

آموزش خط ختنی

آموزش خط ختنی

از ۰۱ مهر ۱۳۹۷ تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۷

آموزش خط سغدی

آموزش خط سغدی

از ۰۱ مهر ۱۳۹۷ تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۷

آموزش خط یونانی

آموزش خط یونانی

از ۰۱ مهر ۱۳۹۷ تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۷

آموزش زبان بلخی

آموزش زبان بلخی

از ۰۱ مهر ۱۳۹۷ تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۷