دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: دانشکده ادبیات ،علوم انسانی و اجتماعی

نمایش ۱۹ تا ۲۷ مورد از کل ۵۹ مورد.
آموزش زبان پهلوی

آموزش زبان پهلوی

از ۰۱ مهر ۱۳۹۷ تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۷

آموزش فارسی میانه و خط پهلوی

آموزش فارسی میانه و خط پهلوی

از ۰۱ مهر ۱۳۹۷ تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۷

آموزش اوستایی

آموزش اوستایی

از ۰۱ مهر ۱۳۹۷ تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۷

آموزش فارسی باستان خط میخی

آموزش فارسی باستان خط میخی

از ۰۱ مهر ۱۳۹۷ تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۷

آموزش زبان های سنسکریت

آموزش زبان های سنسکریت

از ۰۱ مهر ۱۳۹۷ تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۷

روش های پژوهش کیفی

روش های پژوهش کیفی

از ۲۵ مهر ۱۳۹۷ تا ۲۵ مهر ۱۳۹۷

مدیریت پروژه رسانه ای

مدیریت پروژه رسانه ای

از ۲۷ آذر ۱۳۹۷ تا ۲۷ آذر ۱۳۹۷

رسانه ها و بیماری ایدز

رسانه ها و بیماری ایدز

از ۲۸ آبان ۱۳۹۷ تا ۲۸ آبان ۱۳۹۷