دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: دانشکده ادبیات ،علوم انسانی و اجتماعی

نمایش ۳۷ تا ۴۵ مورد از کل ۸۱ مورد.
آموزش خط ختنی

آموزش خط ختنی

از ۰۱ مهر ۱۳۹۷ تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۷

آموزش خط سغدی

آموزش خط سغدی

از ۰۱ مهر ۱۳۹۷ تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۷

آموزش خط یونانی

آموزش خط یونانی

از ۰۱ مهر ۱۳۹۷ تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۷

آموزش زبان بلخی

آموزش زبان بلخی

از ۰۱ مهر ۱۳۹۷ تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۷

آموزش زبان پهلوی

آموزش زبان پهلوی

از ۰۱ مهر ۱۳۹۷ تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۷

آموزش فارسی میانه و خط پهلوی

آموزش فارسی میانه و خط پهلوی

از ۰۱ مهر ۱۳۹۷ تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۷

آموزش اوستایی

آموزش اوستایی

از ۰۱ مهر ۱۳۹۷ تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۷

آموزش فارسی باستان خط میخی

آموزش فارسی باستان خط میخی

از ۰۱ مهر ۱۳۹۷ تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۷

آموزش زبان های سنسکریت

آموزش زبان های سنسکریت

از ۰۱ مهر ۱۳۹۷ تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۷