دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: دوره های آموزشی در حال برگزاری دانشکده ادبیات ،علوم انسانی و اجتماعی

نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۱۲ مورد.
آموزش کتیبه های پهلوی

آموزش کتیبه های پهلوی

از ۰۱ مهر ۱۳۹۷ تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۷

آموزش زبان یونانی

آموزش زبان یونانی

از ۰۱ مهر ۱۳۹۷ تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۷

آموزش خط سریانی

آموزش خط سریانی

از ۰۱ مهر ۱۳۹۷ تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۷

آموزش خط ختنی

آموزش خط ختنی

از ۰۱ مهر ۱۳۹۷ تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۷

آموزش خط سغدی

آموزش خط سغدی

از ۰۱ مهر ۱۳۹۷ تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۷

آموزش خط یونانی

آموزش خط یونانی

از ۰۱ مهر ۱۳۹۷ تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۷

آموزش زبان بلخی

آموزش زبان بلخی

از ۰۱ مهر ۱۳۹۷ تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۷

آموزش زبان پهلوی

آموزش زبان پهلوی

از ۰۱ مهر ۱۳۹۷ تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۷

آموزش فارسی میانه و خط پهلوی

آموزش فارسی میانه و خط پهلوی

از ۰۱ مهر ۱۳۹۷ تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۷