فرم پیشنهاد برگزاری دوره/کارگاه

 • 0
 • نام دوره/کارگاه*
  1
 • شناسه برنامه درسی*
  2
 • تعداد جلسات*
  3
 • ساعت*
  4
 • نحوه برگزاری*
  نظری
  عملی
  نظری - عملی
  5
 • 6
 • مخاطبین دوره*یکی یا بیشتر انتخاب کنید
  اعضای هیات علمی
  دانشجویان
  دانش آموزان
  کارمندان
  فارغ التحصیلان دانشگاهی
  فرهنگیان
  کارگران
  سایرین
  7
 • ارگان/نهاد/سازمان دولتی*ذکر عنوان الزامی است
  8
 • موسسه غیردولتی و یا انجمن و نهاد حرفه ای*ذکر عنوان الزامی است
  9
 • سایر موارد*ذکر عنوان الزامی است
  10
 • 11
 • گستره جغرافیایی جامعه هدف دوره*جهت تبلیغات و بازاریابی
  واحد دانشگاهی
  سایر واحدهای دانشگاهی
  سطح شهرستان و توابع
  در سطح واحد
  در سطح کشور
  12
 • سایر موارد*نام ببرید
  13
 • 14
 • تاریخ پیشنهادی برگزاری*
  15
 • ظرفیت پذیرش*
  16
 • شهریه پیشنهادی جهت دانشجویان واحد*(ریال)
  17
 • شهریه پیشنهادی سایرین*(ریال)
  18
 • 19
 • آیا در انتهای دوره لزومی به صدور گواهی شرکت در دوره برای فراگیران می باشد؟*
  بلی
  خیر
  20
 • آیا در انتهای دوره جهت صدور گواهی دوره، ارزشیابی یا آزمون ویژه درنظر گرفته می شود؟*
  بلی
  خیر
  21
 • آیا برگزاری دوره نیاز به سایت کامپیوتری دارد؟*
  بلی
  خیر
  22
 • مشخصات و تجهیزات مورد نیاز در محل برگزاری کلاس یا کارگاه را نام ببرید.*
  23
 • آیا برگزاری دوره ، آزمایشگاه یا کارگاه خاصی نیاز دارد؟*درصورت نیاز نام ببرید.
  24
 • 25
 • 26
 • مشخصات مدرسین/مدیر اجرایی برگزارکننده دوره*ابتدا فایل بالا را دانلود کرده و بعد از تکمیل، آپلود نمایید. آپلود
   27
  • مشخصات تکمیل کننده فرم
   28
  • نام و نام خانوادگی*
   29
  • شماره موبایل**********09
   30
  • پست الکترونیکی*
   31